kino arsenal: Retrospektive Márta Mészáros

19:30 Kino 1


A temetetlen halott

A temetetlen halott The Unburied Man
Ungarn/Slowakei/Polen 2004 35 mm OmE 127 min

kino arsenal: Magical History Tour
 – Stimme, Sprache, Sprechen im Film

20:00 Kino 2


Poto und Cabengo

*Poto und Cabengo Jean-Pierre Gorin USA/BRD 1980
16 mm OmU 73 min