kino arsenal: Filmmakers' Choice: Porträts

19:00 Kino 2


A Portrait of Ga

Le beau danger

*A Portrait of Ga Margaret Tait GB 1952
16 mm OF 4min
*Le beau danger René Frölke D 2014
DCP OmU 101 min

Präsentiert von Eva Heldmann
kino arsenal: Retrospektive Andrej Tarkowskij

20:00 Kino 1


Serkalo

Serkalo Der Spiegel
UdSSR 1975 35 mm OmE 106 min