kino arsenal: Contested Grounds: Filme von Arthur und Corinne Cantrill

19:30 Kino 2


In This Life’s Body

*In This Life’s Body 1984
Digital file OF 147 min

kino arsenal: Contested Grounds: Die Filme von Shinsuke Ogawa und der Ogawa Pro

20:00 Kino 1


Sanrizuka ni ikiru

Sanrizuka ni ikiru The Wages of Resistance : Narita Stories
Koshiro Otsu, Haruhiko Daishima Japan 2014
DCP OmE 140 min